Skip to main content

อัปเดตเฟิร์มแวร์สวิตช์ ThinkAgile SXM (สวิตช์ Lenovo เท่านั้น)

โซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ปัจจุบันไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับสวิตช์เครือข่าย Lenovo อีกต่อไป หัวข้อนี้นำเสนอขั้นตอนที่จำเป็นในการอัปเดตสวิตช์ BMC ของ Lenovo และ TOR ในโซลูชัน Lenovo ThinkAgile SXM ซีรีส์ ที่ใช้งานอยู่ซึ่งมาพร้อมกับสวิตช์ Lenovo ขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วยการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าสวิตช์ การอัปเดตระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) บนสวิตช์แต่ละชุด และการตรวจสอบว่าสวิตช์ทำงานได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อโซลูชัน ThinkAgile SXM ซีรีส์ ได้รับการปรับใช้และเริ่มรันโหลดงานแล้ว เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรับรองให้เกิดการรบกวนสภาพแวดล้อมการผลิตให้น้อยที่สุด เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา แม้ในระหว่างช่วงที่ทำการอัปเดตระบบปฏิบัติการและการกำหนดค่าสวิตช์เครือข่ายก็ตาม การออกแบบด้านเครือข่ายของ ฮับ Azure Stack ผสานสวิตช์ TOR สำรองจำนวนสองชุดเพื่อมอบความพร้อมใช้งานในระดับสูง

ในหัวข้อนี้ ขั้นตอนจะประกอบด้วยการป้อนข้อมูลประจำตัวของสวิตช์ในรูปแบบ “admin/<password>” คุณจะต้องแทนค่าด้วยข้อมูลประจำตัวจริงของสวิตช์แต่ละชุดเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูข้อมูลประจำตัวนี้ได้จากภายในเอกสารสรุปการปรับใช้งานสำหรับลูกค้าที่มอบให้กับคุณระหว่างการส่งมอบโซลูชัน หลังจากอัปเดตสวิตช์เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

กระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์สวิตช์ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้:

  • การเตรียม XClarity Administrator สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์สวิตช์

  • การสำรองข้อมูลการกำหนดค่าสวิตช์ TOR

  • อัปเดตสวิตช์ TOR

  • การตรวจสอบฟังก์ชันของสวิตช์ TOR

  • การสำรองข้อมูลการกำหนดค่าสวิตช์ BMC

  • อัปเดตสวิตช์ BMC

  • การตรวจสอบฟังก์ชันของสวิตช์ BMC