Skip to main content

รหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งค่า แก้ไข และลบรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบได้จากตัวเลือกเมนู User Security

ตัวเลือกเมนู User Security จะแสดงบนเมนู Setup Utility แบบเต็มเท่านั้น

หากคุณตั้งค่าไว้เฉพาะรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง คุณต้องป้อนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องเพื่อให้ระบบเริ่มต้นโดยสมบูรณ์ และเพื่อเข้าถึงเมนู Setup Utility แบบเต็ม

รหัสผ่านผู้ดูแลระบบถูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยผู้ดูแลระบบ โดยจำกัดการเข้าถึงเมนู Setup Utility แบบเต็ม หากคุณตั้งค่าไว้เฉพาะรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องเพื่อให้ระบบเริ่มต้นโดยสมบูรณ์ แต่จะต้องป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงเมนู Setup Utility แบบเต็ม

หากคุณตั้งค่าทั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่องสำหรับผู้ใช้งาน และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ คุณต้องป้อนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องเพื่อให้ระบบเริ่มต้นโดยสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบที่ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงเมนู Setup Utility แบบเต็ม จากนั้นผู้ดูแลระบบก็จะมีสิทธิ์ในการมอบอำนาจให้ผู้ใช้กำหนด แก้ไข และลบรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง ผู้ใช้ที่ป้อนรหัสผ่านในการเปิดเครื่องจะสามารถเข้าใช้เมนู Setup Utility ได้แบบจำกัดเท่านั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่า แก้ไข และลบรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง หากผู้ดูแลระบบได้มอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้