Skip to main content

การตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา Lenovo XClarity Administrator จะยกเว้นเหตุการณ์และการแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์นั้นออกจากทุกหน้าที่ปรากฏเหตุการณ์และการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนที่ตัดออกจะยังได้รับการบันทึก แต่จะซ่อนจากมุมมอง

เกี่ยวกับงานนี้

เฉพาะเหตุการณ์และการแจ้งเตือนเท่านั้นที่ถูกสร้างสำหรับอุปกรณ์ ในขณะที่อุปกรณ์ที่อยู่ในโหมดบำรุงรักษาไม่รวมอยู่ด้วย เหตุการณ์และการแจ้งเตือนที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่อุปกรณ์จะเข้าสู่ในโหมดการบำรุงรักษาจะแสดงขึ้น

การตั้งค่าอุปกรณ์ที่มีการจัดการให้อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา จากนั้นกลับสู่บริการ อาจทำให้รายการอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นั้นล้าสมัย หากคุณเห็นความผิดปกติ ให้รีเฟรชรายการอุปกรณ์ด้วยตนเองจากหน้าอุปกรณ์ โดยเลือกอุปกรณ์นั้นและคลิก การดำเนินการทั้งหมด > รายการอุปกรณ์ > รีเฟรชรายการอุปกรณ์

ขั้นตอน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้แบบใดแบบหนึ่งเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา

  1. จากแถบเมนู Lenovo XClarity Administrator ให้คลิก การดูแลระบบ > บริการและการสนับสนุน หน้า บริการและการสนับสนุน จะแสดงขึ้น
  2. คลิก การดำเนินการที่ปลายทาง ในการนำทางด้านซ้ายเพื่อแสดงหน้า การดำเนินการที่ปลายทาง
  3. เลือกอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการที่จะตั้งค่าให้อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา
  4. คลิก การดำเนินการ > การบำรุงรักษา เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ โหมดการบำรุงรักษา
  5. เลือกวันที่และเวลาที่จะให้อุปกรณ์ออกจากโหมดการบำรุงรักษาและกลับสู่บริการ
    คำแนะนำ
    เลือก โดยไม่จำกัดเวลา หากคุณไม่ต้องการให้อุปกรณ์กลับสู่บริการ
  6. คลิก ยืนยัน คอลัมน์การบำรุงรักษาในตารางจะเปลี่ยนเป็น 'ใช่' สำหรับอุปกรณ์นั้น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

เมื่อคุณดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เสร็จแล้ว คุณสามารถนำอุปกรณ์กลับสู่บริการได้ โดยเลือกอุปกรณ์และคลิก การดำเนินการ > การบำรุงรักษา จากนั้นคลิก ปิดการบำรุงรักษา ในกล่องโต้ตอบ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์กลับสู่โหมดบริการด้วยตนเอง อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดบริการโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดวันที่และเวลาตามที่ระบุ