Skip to main content

FQXPMOS0006K: การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน

การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านวิธีการที่สนับสนุนและรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ BMC อีกครั้ง
  3. ลองปรับใช้ OS ใหม่
  4. ดำเนินการรีเซ็ต AC หรือ Virtual Reseat
    หมายเหตุ
    เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสักครู่ก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค