Skip to main content

เหตุการณ์ LXPM ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ LXPM ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง
ID เหตุการณ์สตริงข้อความระดับความรุนแรง
FQXPMCL0005Iเริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการข้อมูล
FQXPMCL0031Iส่งออกการกำหนดค่า RAID สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0033Iนำเข้าการกำหนดค่า RAID สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0035Iส่งออกการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0037Iนำเข้าการตั้งค่า UEFI สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0039Iส่งออกการตั้งค่า bmc สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0041Iนำเข้าการตั้งค่า bmc สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMEM0002Iไม่พบอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM การเริ่มต้น LXPMข้อมูล
FQXPMEM0003Iออกจาก LXPM แล้ว ส่งคืนการควบคุมไปยัง UEFIข้อมูล
FQXPMEM0004Iกำลังเริ่มโปรแกรมวินิจฉัยข้อมูล
FQXPMEM0005Iบูตโปรแกรมวินิจฉัยสำเร็จข้อมูล
FQXPMNM0002Iตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC เป็นค่าใหม่ข้อมูล
FQXPMOS0010Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat RHEL 7.3 (64 บิต) แล้วข้อมูล
FQXPMOS0011Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat RHEL 6.9 (64 บิต) แล้วข้อมูล
FQXPMOS0012Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 12 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 2 แล้วข้อมูล
FQXPMOS0013Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 11 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 4 แล้วข้อมูล
FQXPMOS0014Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION แล้วข้อมูล
FQXPMOS0015Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSTANDARD แล้วข้อมูล
FQXPMOS0016Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERDATACENTER แล้วข้อมูล
FQXPMOS0017Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSOLUTION แล้วข้อมูล
FQXPMOS0018Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERSTORAGESTANDARD แล้วข้อมูล
FQXPMOS0019Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Hyper-V Server 2012 R2 SERVERHYPERCORE แล้วข้อมูล
FQXPMOS0020Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Hyper-V Server 2016 SERVERHYPERCORE แล้วข้อมูล
FQXPMOS0021Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSOLUTION แล้วข้อมูล
FQXPMOS0022Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTANDARD แล้วข้อมูล
FQXPMOS0023Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERDATACENTER แล้วข้อมูล
FQXPMOS0024Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD แล้วข้อมูล
FQXPMOS0025Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGEWORKGROUP แล้วข้อมูล
FQXPMOS0026Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.5 U1 แล้วข้อมูล
FQXPMOS0027Iติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.0 U3 แล้วข้อมูล
FQXPMSR0012Iเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์ไม่สำเร็จข้อมูล
FQXPMSR0022Iสร้างดิสก์เสมือนใหม่สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMSR0032Iถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกสำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMUP0101Iเริ่มต้นอัปเดต LXPMข้อมูล
FQXPMUP0102Iเริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Windowsข้อมูล
FQXPMUP0103Iเริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Linuxข้อมูล
FQXPMUP0104Iเริ่มต้นอัปเดต UEFIข้อมูล
FQXPMUP0105Iเริ่มต้นอัปเดต BMCข้อมูล
FQXPMUP0106Iอัปเดตเฟิร์มแวร์สำเร็จข้อมูล
FQXPMVD0003Iอัปเดตข้อมูล VPD สำเร็จแล้วข้อมูล
FQXPMCL0001Kไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการคำเตือน
FQXPMCL0002Kไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USBคำเตือน
FQXPMCL0003Kการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลวคำเตือน
FQXPMCL0004Kการติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกันคำเตือน
FQXPMCL0005Kโหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การโคลนระบบปฏิบัติการรองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้นคำเตือน
FQXPMCL0030Kไม่สามารถส่งออกการกำหนดค่า RAIDคำเตือน
FQXPMCL0032Kไม่สามารถนำเข้าการกำหนดค่า RAIDคำเตือน
FQXPMCL0034Kไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า UEFIคำเตือน
FQXPMCL0036Kไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า UEFIคำเตือน
FQXPMCL0038Kไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า bmcคำเตือน
FQXPMCL0040Kไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า bmcคำเตือน
FQXPMNM0001Gไม่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC ใหม่คำเตือน
FQXPMOS0001Kไม่พบ Bootx64.efi ไม่สามารถบูตระบบปฏิบัติการคำเตือน
FQXPMOS0002Kไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USBคำเตือน
FQXPMOS0003Kไม่สามารถคัดลอกไฟล์บูต Windows ไปยังเป้าหมายคำเตือน
FQXPMOS0004Kการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลวคำเตือน
FQXPMOS0005Kการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์โปรแกรมควบคุมล้มเหลวคำเตือน
FQXPMOS0006Kการติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกันคำเตือน
FQXPMOS0007Kไม่สามารถอ่านไฟล์ RTF สิทธิ์การใช้งานคำเตือน
FQXPMOS0008Kตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้องคำเตือน
FQXPMOS0009Kโหมดบูตระบบปัจจุบันคือแบบดั้งเดิม การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ LXPM รองรับเฉพาะโหมด UEFI เท่านั้นคำเตือน
FQXPMRS0011Kไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์คำเตือน
FQXPMSR0001Kพบอะแดปเตอร์ RAID ที่ไม่สนับสนุนคำเตือน
FQXPMSR0021Lไม่สามารถสร้างดิสก์เสมือนใหม่คำเตือน
FQXPMSR0031Lไม่สามารถเอาดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกคำเตือน
FQXPMUP0001Kการกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้นคำเตือน
FQXPMUP0002Kแพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้คำเตือน
FQXPMUP0003Kไม่สามารถรับ UEFI ระดับต่ำสุดคำเตือน
FQXPMUP0004Kไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ UEFIคำเตือน
FQXPMUP0005Kไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ BMCคำเตือน
FQXPMUP0006Kไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของ LXPMคำเตือน
FQXPMUP0007Kไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม Linuxคำเตือน
FQXPMUP0008Kไม่สามารถรับเวอร์ชันที่ติดตั้งของโปรแกรมควบคุม Windowsคำเตือน
FQXPMVD0001Hไม่สามารถรับข้อมูล VPDคำเตือน
FQXPMVD0002Hไม่สามารถอัปเดตข้อมูล VPDคำเตือน
FQXPMVD0011Kไม่สามารถรับสถานะนโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCMคำเตือน
FQXPMVD0012Kไม่สามารถตั้งค่านโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCMคำเตือน
FQXPMEM0001Mไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์ LXPM ได้ข้อผิดพลาด
FQXPMEM0006Mไม่สามารถค้นหาอิมเมจของเฟิร์มแวร์การวินิจฉัยข้อผิดพลาด
FQXPMEM0007Mไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเป็น “การเปลี่ยนเส้นทางคอนโซล” ถูกเปิดใช้งานข้อผิดพลาด
FQXPMEM0008Mไม่สามารถเปิดใช้อิมเมจการวินิจฉัยเนื่องจากอิมเมจอาจเสียหายข้อผิดพลาด
FQXPMEM0009Mเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดข้อผิดพลาด
FQXPMSD0001Mการทดสอบ HDD ถูกขัดจังหวะโดยโฮสต์ที่มีการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0002Mเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือข้อผิดพลาดการทดสอบที่ไม่รู้จักขณะอุปกรณ์กำลังดำเนินการทดสอบตนเองข้อผิดพลาด
FQXPMSD0003Mการทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลวและระบบไม่รู้จักองค์ประกอบการทดสอบที่ล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXPMSD0004Mการทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของการทดสอบล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXPMSD0005Mการทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบเซอร์โว (และ/หรือการค้นหา) ของการทดสอบล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXPMSD0006Mการทดสอบตนเองดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยมีองค์ประกอบการอ่านของการทดสอบล้มเหลวข้อผิดพลาด
FQXPMSD0007Mไม่พบฮาร์ดไดรฟ์ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0008MUEFI ไม่พร้อมให้ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0009Mตรวจพบข้อผิดพลาดอุปกรณ์เมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0010MUEFI หมดเวลาเมื่อ LXPM ส่งคำสั่งทดสอบไปยังฮาร์ดไดรฟ์ข้อผิดพลาด
FQXPMSD0011MUEFI ไม่รองรับฮาร์ดไดรฟ์ในขณะที่ LXPM ส่งคำสั่งเพื่อทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0201Mการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0202Mการถ่ายโอนแพคเกจการอัปเดตเกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0203Mการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การยกเลิกการเมาท์ EMMC2USB ล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0204Mการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การประมวลผล cmd การอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0205Mการติดต่อ BMC ล้มเหลว: การรับสถานะการอัปเดตล้มเหลว ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0206Mระดับของแพคเกจการอัปเดตเก่าเกินไป ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0207Mแพคเกจการอัปเดตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ข้อผิดพลาด
FQXPMUP0208Mไม่สามารถดำเนินการคำสั่งรีบูต BMCข้อผิดพลาด