Skip to main content

FQXPMUP0002K : แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้

แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ละแพคเกจ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค