Skip to main content

เหตุการณ์ SMM

สามารถดูเหตุการณ์ต่อไปนี้จากเว็บอินเทอร์เฟส SMM

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน
รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ
คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น
ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะย่อเป็นอักขระตัวแรกในบันทึกเหตุการณ์ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้:
  • ข้อมูล: เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ

  • คำเตือน: เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

  • ข้อผิดพลาด: เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

หมวดการแจ้งเตือน
เหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันจะถูกจัดรวมเข้าเป็นประเภทต่างๆ หมวดการแจ้งเตือนจะระบุประเภทเหตุการณ์ เช่น ระบบหรือแหล่งจ่ายไฟ
การดำเนินการของผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo