Skip to main content

21080140: NODE1_PRESENT: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงว่าเสียบอุปกรณ์แล้ว / มีอุปกรณ์แล้ว

NODE1_PRESENT: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงว่าเสียบอุปกรณ์แล้ว / มีอุปกรณ์แล้ว

โหนดคอมพิวท์ได้รับการติดตั้งในช่องเสียบที่ระบุ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

โหนด - เหตุการณ์ของโหนด

SNMP Trap ID

554172736

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ