Skip to main content

106F0502 : EvtLogDisabled: การปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แจ้งว่าบันทึก SEL มีข้อมูลใกล้เต็มแล้ว

EvtLogDisabled: การปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แจ้งว่าบันทึก SEL มีข้อมูลใกล้เต็มแล้ว

คำเตือนนี้จะแสดงเมื่อบันทึกเหตุการณ์ของระบบมีข้อมูลอย่างน้อย 75%

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

275711234

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ โปรดทราบว่าบันทึกเหตุการณ์ของระบบมีข้อมูลใกล้เต็มแล้ว