Skip to main content

146F0232 : USER_RST_DEFAULT: ปุ่มหรือสวิตช์แจ้งว่ามีการกดปุ่มรีเซ็ต

USER_RST_DEFAULT: ปุ่มหรือสวิตช์แจ้งว่ามีการกดปุ่มรีเซ็ต

ผู้ใช้รีเซ็ตการกำหนดค่าระบบเป็นการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

342819378

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ