Skip to main content

02010220 : VBAT_SENSE: เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า แสดงเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ค่าที่อ่านได้ %V (เกณฑ์ %V)

VBAT_SENSE: เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า แสดงเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ค่าที่อ่านได้ %V (เกณฑ์ %V)

แสดงเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของแบตเตอรี่แบบเหรียญต่ำกว่าค่าวิกฤตต่ำสุด

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

33620512

การดำเนินการของผู้ใช้

เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญของ SMM