Skip to main content

126F0404 : System Event: เหตุการณ์ระบบแจ้งว่ามีการดำเนินการ PEF

System Event: เหตุการณ์ระบบแจ้งว่ามีการดำเนินการ PEF

เปิดใช้งาน SMM PEF

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

309265412

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ