Skip to main content

080701E9 : PS2_THROTTLE: แหล่งจ่ายไฟแสดงการเปลี่ยนสถานะจากปกติเป็นไม่ร้ายแรง

PS2_THROTTLE: แหล่งจ่ายไฟแสดงการเปลี่ยนสถานะจากปกติเป็นไม่ร้ายแรง

แหล่งจ่ายไฟต้องลดการใช้พลังงาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เครื่องดับได้ เนื่องจากมีกระแสไฟหรือภาวะอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

134676969

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ
    • หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    • หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
    • หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่
  2. หากเกิดข้อผิดพลาดอีก โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ