Skip to main content

180702D2 : ENCL_CAP_LOW: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ENCL_CAP_LOW: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ค่าการจำกัดพลังงานที่ส่งคืนไม่ถูกต้อง เนื่องจากต่ำกว่าขอบเขตการจำกัดพลังงานปัจจุบัน

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

403112658

การดำเนินการของผู้ใช้

กำหนดค่าการจำกัดพลังงานช่องใส่ใหม่