Skip to main content

1D6F0030 : SMM_POWER_ON: การเริ่มต้นบูทระบบแจ้งว่ามีการเปิดเครื่อง

SMM_POWER_ON: การเริ่มต้นบูทระบบแจ้งว่ามีการเปิดเครื่อง

เหตุการณ์นี้แสดงว่ามีการเปิดเครื่อง SMM

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

493813808

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ