Skip to main content

080708AB : PS_0_OUTPUT_FAIL: แหล่งจ่ายไฟแสดงรายงานข้อมูล

PS_0_OUTPUT_FAIL: แหล่งจ่ายไฟแสดงรายงานข้อมูล

Zero output ทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

134678699

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ