Skip to main content

2107023F : NODE4_PWRFAULT: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

NODE4_PWRFAULT: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ในโหมด IO ที่ใช้ร่วมกัน เกิดปัญหาด้านพลังงานเกี่ยวกับโหนดหลัก เช่น โหนดหลักรายงานข้อผิดพลาดด้านพลังงานของ Planar หรือมีการถอดโหนดหลักออกอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การ์ด CX-5 ของ Mellanox ไม่ทำงาน และการอนุญาตด้านพลังงานของทั้งโหนดหลักและโหนดเสริมถูกปฏิเสธ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

โหนด - เหตุการณ์ของโหนด

SNMP Trap ID

554107455

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ใส่โหนดหลักหากมีการถอดออกอย่างไม่ถูกต้อง
  2. ใส่โหนดหลักให้แน่นหากโหนดรายงานข้อผิดพลาดด้านพลังงานของ Planar
  3. ตรวจสอบใน SEL ว่ายกเลิกประกาศแล้วหรือยัง