Skip to main content

086F06E0 : PS1: แหล่งจ่ายไฟแสดงข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

PS1: แหล่งจ่ายไฟแสดงข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

PSU ที่ติดตั้งไม่ได้รับการสนับสนุน

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

141493984

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบประเภท PSU ของ PSU ที่ติดตั้ง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PSU อยู่ในรายการที่รองรับ