Skip to main content

080701D9 : PS_THROTTLE_OUT: แหล่งจ่ายไฟแสดงการเปลี่ยนสถานะจากปกติเป็นไม่ร้ายแรง

PS_THROTTLE_OUT: แหล่งจ่ายไฟแสดงการเปลี่ยนสถานะจากปกติเป็นไม่ร้ายแรง

โหนดได้รับแจ้งว่า PSU มีกระแสไฟเกิน โหนดอาจเข้าสู่สภาวะจำกัดพลังงานและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

134676953

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ
    • หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    • หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
    • หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่
  2. หากเกิดข้อผิดพลาดอีก โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ