Skip to main content

106F0202 : EvtLogDisabled: การปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แจ้งว่าบันทึกถูกรีเซ็ต/ล้างข้อมูล

EvtLogDisabled: การปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แจ้งว่าบันทึกถูกรีเซ็ต/ล้างข้อมูล

บันทึกเหตุการณ์ของระบบ SMM ถูกล้างข้อมูล

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

275710466

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ