Skip to main content

080707A4 : PS1_EPOW: แหล่งจ่ายไฟแสดงสถานะควรตรวจสอบ

PS1_EPOW: แหล่งจ่ายไฟแสดงสถานะควรตรวจสอบ

แหล่งจ่ายไฟปิดการทำงานก่อนกำหนด เนื่องจากไฟฟ้าขาเข้ามีแนวโน้มว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

134678436

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ
    • หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    • หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
    • หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่
  2. หากเกิดข้อผิดพลาดอีก โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ