Skip to main content

15090036 : PIOR_R_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

PIOR_R_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

เหตุการณ์นี้แสดงว่า SMM ไม่มีการ์ด PIOR ขวาหรือการ์ดทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

352911414

การดำเนินการของผู้ใช้

ใส่การ์ดในช่องเสียบ PCIe 1-B