Skip to main content

21070672: NODE3_FS_NOPERM: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

NODE3_FS_NOPERM: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

BMC ไม่มีการตอบสนองเป็นเวลากว่า 14 นาที และ OS ไคลเอ็นต์อยู่ในสถานะปิดเครื่อง ได้รับพลังงานตามที่จัดสรร การอนุญาตให้ใช้พลังงานถูกปฏิเสธ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

โหนด - เหตุการณ์ของโหนด

SNMP Trap ID

554108530

การดำเนินการของผู้ใช้

เปลี่ยนโหนดคอมพิวท์ใหม่ (สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ให้ดูที่คู่มือการบำรุงรักษา)