Skip to main content

1509002E : PIOR_L_3V3_PG: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

PIOR_L_3V3_PG: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

เหตุการณ์นี้แสดงว่าไฟ 3.3V ที่เลี้ยง PIOR ซ้ายทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

352911406

การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุน