Skip to main content

15090037 : PIOR_L_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

PIOR_L_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

เหตุการณ์นี้แสดงว่า SMM ไม่มีการ์ด PIOR ซ้ายหรือการ์ดทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

352911415

การดำเนินการของผู้ใช้

ใส่การ์ดในช่องเสียบ PCIe 3-B