Skip to main content

2B6F0139 : PRIMRY_BOOT_FAIL: การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง

PRIMRY_BOOT_FAIL: การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์นี้แสดงว่ามีการบูทจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล 2

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

728695097

การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุน