Skip to main content

15090035 : SD_CARD_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

SD_CARD_FAULT: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

เหตุการณ์นี้แสดงว่า SMM ไม่มีการ์ด SD หรือการ์ดทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

352911413

การดำเนินการของผู้ใช้

ใส่การ์ด SD ของ SMM ในส่วนประกอบ SMM