Skip to main content

180702D7 : ENCL_PMIN_2_BIG: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ENCL_PMIN_2_BIG: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ผลรวม PMin ของโหนดที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเกินกำลังไฟรวมที่ใช้ได้

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

403112663

การดำเนินการของผู้ใช้

โปรดติดต่อทีมบริการสนับสนุนเพื่ออัปเกรด PSU ให้รองรับการใช้พลังงานที่คาดการณ์ไว้