Skip to main content

086F019D : PS2_FAN_ERROR: แหล่งจ่ายไฟตรวจพบอาการแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว

PS2_FAN_ERROR: แหล่งจ่ายไฟตรวจพบอาการแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว

แหล่งจ่ายไฟไม่สามารถรักษาระดับความเร็วพัดลมให้เพียงพอต่อการระบายความร้อนของตัวเอง

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

141492637

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ
    • หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    • หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
    • หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่
  2. หากเกิดข้อผิดพลาดอีก โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ