Skip to main content

180702D0 : ENCL_NO_PERM: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ENCL_NO_PERM: ตัวเครื่องแสดงการเปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

การอนุญาตให้ใช้พลังงานของช่องใส่ทั้งหมดถูกล็อค

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

403112656

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบว่าติดตั้งพัดลมระบบครบทุกตัวแล้ว