Skip to main content

080708A8 : PS1_AC_LOW_LINE: แหล่งจ่ายไฟรายงานข้อมูล

PS1_AC_LOW_LINE: แหล่งจ่ายไฟรายงานข้อมูล

แหล่งจ่ายไฟไม่รองรับสายแรงต่ำ แต่มีการใช้กับแรงดันไฟฟ้าของสายแรงต่ำในตอนแรก

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

PSU - เหตุการณ์ของแหล่งจ่ายไฟ

SNMP Trap ID

134678696

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ