Skip to main content

FQXSPEA0003J : ตรวจพบลิงก์ดาวน์ที่พอร์ต [arg1] ของอุปกรณ์ PCIe [arg2]

ตรวจพบลิงก์ดาวน์ที่พอร์ต [arg1] ของอุปกรณ์ PCIe [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบลิงก์ดาวน์ของอุปกรณ์ PCIe

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ