Skip to main content

FQXSPSS4002I : กุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ [arg2]

กุญแจอนุญาตสำหรับ [arg1] ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ [arg2]

ผู้ใช้ติดตั้งกุญแจอนุญาต

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0096

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ