Skip to main content

FQXSPIO0015M : ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดในช่องเสียบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0330

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์การขยาย I/O ทุกตัวมีไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ในระดับที่ถูกต้องและตรงกัน
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ CMM หรือ XClarity Controller เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ทำงานล้มเหลว ไปที่เว็บไซต์ http://support.lenovo.com/ เพื่อดูเคล็ดลับหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่อาจใช้แก้ไขข้อผิดพลาดได้
  3. หากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในบันทึกเหตุการณ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo