Skip to main content

FQXSPCA0019N : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0524

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบ GUI ของ XClarity Controller เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อนหรือปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
  2. ตรวจสอบว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวาง ทำความสะอาด และติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวระบายความร้อนและแผงครอบ GPU ในแผ่นกั้นลมให้สอดคล้องกับการกำหนดค่าระบบ
  5. เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นในฝานิรภัย หากมี
  6. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo