Skip to main content

การเดินสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธิเดินสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe

ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

การเดินสายไฟอะแดปเตอร์ในตัวเครื่องขนาด 300 มม.

การเดินสายไฟ FPGA

ตารางที่ 1. สายไฟ FPGA ในตัวเครื่องขนาด 300 มม.
การกำหนดค่าตัวยก 1ตัวยก 2
x16 + x16ช่องเสียบ 5: อะแดปเตอร์ PCIe x16ช่องเสียบ 4: อะแดปเตอร์ PCIe x16
x16/x16 + x16/x16ช่องเสียบ 5 และ 6: อะแดปเตอร์ PCIe x16ช่องเสียบ 3 และ 4: อะแดปเตอร์ PCIe x16
x16 + AnyBayช่องเสียบ 5: อะแดปเตอร์ PCIe x16ตัวครอบไดรฟ์ AnyBay
x16/x16 + AnyBayช่องเสียบ 5: อะแดปเตอร์ PCIe x16ตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

x16 + x16

ตารางที่ 2. การเดินสายสำหรับ x16 (ตัวยก 1) + x16 (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1

x16/x16 + x16/x16

ตารางที่ 3. การเดินสายสำหรับ x16/x16 (ตัวยก 1) + x16/x16 (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 และ 6, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 3 และ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16/x16 + x16/x16

x16 + AnyBay

ตารางที่ 4. การเดินสายสำหรับ x16 (ตัวยก 1) + AnyBay (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16 + AnyBay

x16/x16 + AnyBay

ตารางที่ 5. การเดินสายสำหรับ x16/x16 (ตัวยก 1) + AnyBay (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 และ 6, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16/x16 + AnyBay

การเดินสายไฟอะแดปเตอร์ในตัวเครื่องขนาด 360 มม.

การเดินสายไฟ FPGA

ตารางที่ 6. สายไฟ FPGA ในตัวเครื่องขนาด 360 มม.
การกำหนดค่าตัวยก 1ตัวยก 2
x16 + x16ช่องเสียบ 5: อะแดปเตอร์ PCIe x16ช่องเสียบ 4: อะแดปเตอร์ PCIe x16
x16 + AnyBayช่องเสียบ 5: อะแดปเตอร์ PCIe x16ตัวครอบไดรฟ์ AnyBay
x16/x16 + x8/x16ช่องเสียบ 5 และ 6: อะแดปเตอร์ PCIe x16
  • ช่องเสียบ 3: อะแดปเตอร์ PCIe x8
  • ช่องเสียบ 4: อะแดปเตอร์ PCIe x16

x16 + x16

ตารางที่ 7. การเดินสายสำหรับ x16 (ตัวยก 1) + x16 (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1

x16/x16 + x16/x16

ตารางที่ 8. การเดินสายสำหรับ x16/x16 (ตัวยก 1) + x16/x16 (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 และ 6, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 3 และ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16/x16 + x16/x16

x16 + AnyBay

ตารางที่ 9. การเดินสายสำหรับ x16 (ตัวยก 1) + AnyBay (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16 + AnyBay

x16/x16 + x8/x16

ตารางที่ 10. การเดินสายสำหรับ x16/x16 (ตัวยก 1) + x8/x16 (ตัวยก 2)


จาก (อะแดปเตอร์)ไปยัง (บนแผง)
1อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 และ 6, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 4ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1

ไปยังขั้นตอน การเดินสายตัวยกสำหรับ x16/x16 + AnyBay

การเดินสายไฟ GPU

รูปที่ 1. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 1 อยู่ด้านบน 2
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสายไฟไว้ตามช่องแผ่นกั้นลม
ตารางที่ 11. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU
 จากไปยัง
1GPU ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
2GPU ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1