Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ I/O

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
 2. ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
  1. หมุนคลิปยึดออกด้านนอก
  2. โยกอะแดปเตอร์ไปมาเพื่อดึงอะแดปเตอร์ออกจากขั้วต่อบนแผงระบบ
  3. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการถอดอะแดปเตอร์ส่วนขยาย I/O อื่น
  I/O expansion adapter removalI/O expansion adapter removal
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง