Skip to main content

NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 12 ชุด (Gen 5)

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 12 ชุด ที่ติดตั้งแบ็คเพลน (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 12 ชุด

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)1 NVMe 0–11 PCIe 5
BP ด้านหน้า (พลังงาน)2 พลังงานและ Sideband2 พอร์ตไฟฟ้าสำหรับ BP ด้านหน้า
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–33 PCIe 6
4 NVMe 4–54 PCIe 3
5 NVMe 6–75 PCIe 2
6 NVMe 8–96 PCIe 1
BP ด้านหลัง (NVMe)7 NVMe 0, 1 (ด้านหลัง)7 PCIe 7