Skip to main content

แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม.

สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อพัดลมบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 1. การเดินสาย SATA

SATA cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 พอร์ตสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม.2 ขั้วต่อ PCIe 9 บนส่วนประกอบแผงระบบ
รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe

NVMe cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลน M.2/ขนาด 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ
รูปที่ 3. การเดินสาย RAID (ด้วย อะแดปเตอร์ 8i SFF RAID Gen 3/ Gen 4)

RAID cable routing (with a Gen 3/ Gen 4 8i SFF RAID adapter)

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 พอร์ตสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม.2 ขั้วต่อ C0 บนอะแดปเตอร์ SFF RAID หมายเหตุ
หมายเหตุ
สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF RAID ที่นี่ในช่องเสียบ 1 หรือช่องเสียบ 2

แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 4. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

Cable routing for 7mm NVMe drives

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลน M.2/ขนาด 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ

แบ็คเพลน RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

รูปที่ 5. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

Cable routing for 7mm NVMe drives

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.2 ขั้วต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลน M.2/ขนาด 7 มม. บนส่วนประกอบแผงระบบ