Skip to main content

อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสาย ชุดอะแดปเตอร์ ThinkSystem V3 Management NIC (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อบนชุดแผงระบบ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

รูปที่ 1. การเดินสายอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
Management NIC adapter cable routing

จากไปยัง
1 ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ1 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการที่สองบนส่วนประกอบแผงระบบ