Skip to main content

สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

รูปที่ 1. การเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

จากไปยัง
1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก1 ขั้วต่อวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนส่วนประกอบแผงระบบ