Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่ถูกต้องสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับ โปรดดู มุมมองด้านหลัง

 3. ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe โปรดดูกฎทางเทคนิคเฉพาะของอะแดปเตอร์ PCIe:

 4. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ 280 วัตต์ โปรดดู กฎเกี่ยวกับการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 280 วัตต์ สำหรับข้อจำกัดในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ
การ์ดตัวยกภายในรองรับเฉพาะอะแดปเตอร์ RAID/HBA 8i และไม่รองรับอะแดปเตอร์ RAID/HBA 16i หรือ 24i

 1. จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก จากนั้น กดอะแดปเตอร์ PCIe อย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดของอะแดปเตอร์ยังต้องถูกยึดเข้าที่ด้วย
 2. หมุนสลักบนโครงยึด Riser ไปที่ตำแหน่งปิด
  รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 1 (LP/FHFL)
  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with LP slot


  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with FHFL slot

  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 2 (LP+LP)
  Install PCIe adapters into riser 2 assembly with two LP slots

  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยกภายใน (LP)
  Install a PCIe adapter into internal riser assembly with only one LP slot

 3. เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยก ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube