Skip to main content

อะแดปเตอร์ 32i RAID/HBA

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับการกำหนดค่า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 16 ช่อง + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง (Gen 4) + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง ที่มีอะแดปเตอร์ 32i RAID/HBA หนึ่งตัว

การเดินสายแบ็คเพลนด้านหน้า

การเดินสาย SAS/SATA

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสาย SAS/SATA
SAS/SATA cable routing

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 1: SASอะแดปเตอร์ 32i
  • C0

2 แบ็คเพลน 2: SAS
  • C1

3 แบ็คเพลน 3: SAS
  • C2

การเดินสาย NVMe

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 2. การเดินสาย NVMe
NVMe cable routing

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 3: NVMe 0-1, 2-3ออนบอร์ด: PCIe 3, 4
2 แบ็คเพลน 3: NVMe 4-5ออนบอร์ด: PCIe 2
3 แบ็คเพลน 3: NVMe 6-7ออนบอร์ด: PCIe 1

การเดินสายแบ็คเพลนด้านหลัง

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 3. การเดินสายแบ็คเพลนด้านหลัง
Rear backplane cable routing

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 4: SASอะแดปเตอร์ 32i
  • C3

2 แบ็คเพลน 4: PWRออนบอร์ด: ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 7 มม.