Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + กลาง + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หัวข้อแสดงข้อมูลการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง แบ็คเพลน SAS/SATA ตรงกลาง ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ