Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลัง อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นการ์ดอีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์ Host Bus, อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์ PCIe SSD แบบ Add-In หรืออะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับอื่นๆ

เกี่ยวกับงานนี้

S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  3. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู ถอดส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง
 2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก
  • ตัวครอบตัวยก 1 (เหมือนกันกับตัวครอบตัวยก 2)

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 ช่องเสียบเป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 1 ช่องเสียบ
   รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก 1 หรือตัวครอบตัวยก 2
   Removing a PCIe adapter from riser 1 cage or riser 2 cage
  1. กดคลิปยึดลง
  2. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ไปที่ตำแหน่งเปิด
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe
  • ตัวครอบตัวยก 3

   รูปที่ 2. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก 3
   Removing a PCIe adapter from riser 3 cage
  1. กดคลิปยึดลง
  2. หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ไปที่ตำแหน่งเปิด
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe
  • ตัวครอบตัวยก 3/4 4LP

   รูปที่ 3. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก 3/4 4LP
   Removing a PCIe adapter from the 4LP riser 3/4 cage
  1. ถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์ PCIe
  2. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe
 3. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณเปลี่ยนการ์ดตัวยก ให้ถอดการ์ดตัวยก ออกจากตัวครอบตัวยก
  • การ์ดตัวยก 1 (เหมือนกันกับการ์ดตัวยก 2)

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 ช่องเสียบเป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 1 ช่องเสียบ
   รูปที่ 4. การถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบตัวยก 1 หรือตัวครอบตัวยก 2
   Removing the riser card from riser 1 cage or riser 2 cage
  1. คลายสกรูที่ยึดการ์ดตัวยก
  2. จับที่ขอบของการ์ดตัวยก และค่อยๆ ถอดการ์ดออกจากโครงยึดตัวยก
  • การ์ดตัวยก 3

   หมายเหตุ
   ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 3 Gen 5 เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยก 3 Gen 4
   รูปที่ 5. การถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบตัวยก 3
   Removing the riser card from riser 3 cage
  1. คลายสกรูที่ยึดการ์ดตัวยก
  2. จับที่ขอบของการ์ดตัวยก และค่อยๆ ถอดการ์ดออกจากโครงยึดตัวยก
  • การ์ดตัวยก 3/4

   รูปที่ 6. การถอดการ์ดตัวยกออกจากตัวครอบตัวยก 3/4 4LP
   Removing the riser card from 4LP riser 3/4 cage

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่บนตัวครอบตัวยก ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลัง

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube