Skip to main content

ถอดแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

ขั้นตอน

 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 3. ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 1. การถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
  Removing the M.2 backplane from the air baffle
 4. ถอดแบ็คเพลน M.2
  แบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
  1. ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ถอดไดรฟ์ M.2

  2. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผ่นกั้นลม

   รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผ่นกั้นลม
   Removing the M.2 backplane from the air baffle
   1. คลายสกรูที่ยึดแบ็คเพลน M.2 ที่แผ่นกั้นลม

   2. เลื่อนและจับคลิปยึดบนแผ่นกั้นลม

   3. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผ่นกั้นลม และปลดคลิปยึด

  แบ็คเพลน M.2 บนตัวครอบไดรฟ์กลาง
  1. เปิดที่จับตัวครอบไดรฟ์

   รูปที่ 3. การเปิดที่จับของตัวครอบไดรฟ์กลาง
   Opening the handle of the middle drive cage

  2. ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ถอดไดรฟ์ M.2

  3. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง
   รูปที่ 4. การถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง
   Removing the M.2 backplane from the middle drive cage
   1. คลายสกรูตรงกลางของแบ็คเพลน M.2

   2. คลายสกรูยึดที่ปลายของแบ็คเพลน M.2

   3. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวครอบไดรฟ์กลาง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ตัวใหม่ ดู ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube