Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า: ตัวขยาย SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการกําหนดค่า (แบ็คเพลนไดรฟ์ตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง หนึ่งตัว) พร้อมอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว

อะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสัญญาณ

จากไปยัง
1 แบ็คเพลนด้านหน้า: SAS 01 อะแดปเตอร์ 8i:
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1