Skip to main content

แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA 24 ช่อง ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนของไดรฟ์ตัวขยายด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง หนึ่งตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลน ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ