Skip to main content

24 x 2.5" SAS/SATA + 8 x 2.5" SAS/SATA+ 4 x 2.5" SAS/SATA

This topic provides cable routing information for the server model with three 8 x 2.5-inch SAS/SATA front backplanes, two 4 x 2.5-inch SAS/SATA middle backplanes, and one 4 x 2.5-inch SAS/SATA rear backplane.