Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/3.5 นิ้ว 2 ช่อง/3.5 นิ้ว 4 ช่อง/AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง หนึ่งชุด และ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง/3.5 นิ้ว 4 ช่อง/2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งชุด หรือแบ็คเพลน AnyBay ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งชุด

โปรดดูข้อมูลการเดินสายในการกําหนดค่าที่เป็นข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบ็คเพลนด้านหลังที่คุณใช้